ลงทะเบียน e-Passport

โปรดเลือกสถานะการลงทะเบียน e-Passport ของท่าน !

e-Passport สำหรับนักศึกษา

โปรดระบุข้อมูลของนักศึกษาเพื่อลงทะเบียน e-Passport!

{{message_std}}

รูปแบบไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุรหัสนักศึกษา !!
รูปแบบไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชน !
รูปแบบไม่ถูกต้อง ! (a-z, A-Z, 0-9 ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร) โปรดตั้งรหัสผ่าน e-Passport !
โปรดยืนยันการตั้งรหัสผ่าน e-Passport ! การยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน !
โปรดตั้งชื่ออีเมล์ rmutsvmail !

{{message_std}}

ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ !

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

074-317146

e-Passport สำหรับนักศึกษา

สถานะการลงทะเบียน e-Passport !

การลงทะเบียน RMUTSV e-Passport ของท่านเส็รจเรียบร้อย


ชื่อผู้ใช้ของท่านคือ s{{studentId}}

รหัสผ่านคือ {{stdpassword}}

rmutsvmail ของท่านคือ {{stdRmutsvmail}}@rmutsvmail.com

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

074-317146

ลงทะเบียน e-Passport สำหรับบุคลากร

โปรดระบุข้อมูลของท่านเพื่อลงทะเบียน e-Passport!

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : *
รูปแบบไม่ถูกต้อง เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ! โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชน !!
ชื่อ (ไทย) : *
โปรดระบุชื่อ (ไทย) ของท่าน !!
นามสกุล (ไทย) : *
โปรดระบุนามสกุล (ไทย) ของท่าน !!
ชื่อ (อังกฤษ) : *
โปรดระบุชื่อ (อังกฤษ) ของท่าน !!
นามสกุล (อังกฤษ) : *
โปรดระบุนามสกุล (อังกฤษ) ของท่าน !!
ระบุวันเดือนปีเกิด (ปี พ.ศ.) ตัวอย่าง 22/08/2529: *
รูปแบบไม่ถูกต้อง (วว/ดด/พ.ศ.) ! โปรดระบุวันเดือนปีเกิดของท่าน !!
หมายเลขโทรศัพท์ : *
รูปแบบไม่ถูกต้อง เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ! โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่าน !
เลือกประเภทผู้ใช้งาน : *
โปรดระบุประเภทผู้ใช้งานของท่าน !!
เลือกคณะหรือหน่วยงาน : *
โปรดระบุคณะหรือหน่วยงานของท่าน !!
ตั้งรหัสผ่าน e-Passport : *
รูปแบบไม่ถูกต้อง ! (a-z, A-Z, 0-9 ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร) โปรดตั้งรหัสผ่าน e-Passport !
ยืนยันการตั้งรหัสผ่าน e-Passport อีกครั้ง : *
โปรดยืนยันการตั้งรหัสผ่าน e-Passport ! การยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน !

{{message_personregis}}

ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ !

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

074-317146 , IP-Phone 3920

ในการลงทะเบียน e-Passport ระบบได้ทำการอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยในการใช้งาน หากท่านไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานบุคคลในหน่วยงานของท่าน

e-Passport สำหรับบุคลากร

สถานะการลงทะเบียน e-Passport !

การลงทะเบียน RMUTSV e-Passport ของท่านเส็รจเรียบร้อย


ชื่อผู้ใช้ของท่านคือ {{userPerson.userName}}

รหัสผ่านคือ {{regisPersonpass}}

RMUTSV Mail ของท่านคือ {{userPerson.userMail}}

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

074-317146 , IP-Phone 3920

เปลี่ยนรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport

โปรดระบุข้อมูลของท่านเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport!

ชื่อผู้ใช้งาน : *
รูปแบบของชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุชื่อผู้ใช้ของท่าน ! {{message_chpassuid}}
รหัสผ่านเดิม : *
รูปแบบของรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุรหัสผ่านของท่าน ! {{message_chpassold}}
รหัสผ่านใหม่ : *
รูปแบบของรหัสผ่านใหม่ไม่ถูกต้อง (a-z, A-Z, 0-9 ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร)! โปรดระบุรหัสผ่านใหม่ !
ยืนยันรหัสผ่านใหม่ : *
โปรดยืนยันรหัสผ่านใหม่ ! การยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน !

ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ !

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

074-317146

เปลี่ยนรหัสผ่าน e-Passport

การเปลี่ยนรหัส RMUTSV e-Passport ของท่านเส็รจเรียบร้อย


ชื่อผู้ใช้ของท่านคือ : {{chpassUid}}

รหัสผ่านคือ : {{chpassNew}}

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

074-317146

ลืมรหัสผ่าน e-Passport สำหรับบุคลากร

โปรดระบุข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง!

ชื่อผู้ใช้ (user e-Passport): *
รูปแบบไม่ถูกต้อง (วว/ดด/พ.ศ.) ! โปรดระบุชื่อผู้ใช้ของท่าน !!
วันเดือนปีเกิด (ปี พ.ศ.) ตัวอย่าง 22/08/2529: *
รูปแบบไม่ถูกต้อง (วว/ดด/พ.ศ.) ! โปรดระบุวันเดือนปีเกิดของท่าน !!
เลขประจำตัวประชาชน : *
รูปแบบไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนของท่าน !!
ชื่อ (ไทย) : *
โปรดระบุชื่อ(ไทย)ของท่าน !!
นามสกุล (ไทย) : *
โปรดระบุนามสกุล(ไทย)ของท่าน !!
หมายเลขโทรศัพท์ : *
รูปแบบไม่ถูกต้อง เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ! โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่าน !
อีเมล์ : *
โปรดระบุเบอร์อีเมล์ของท่าน !
คณะ /หน่วยงาน: *
โปรดระบุคณะของท่าน !!
โปรดระบุตัวเลขให้ถูกต้อง : *
โปรดระบุข้อมูลให้ถูกต้อง !!
  ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ ! {{messageForgetPerson}}

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

074-317100 ต่อ 3030 , IP-Phone 3920

ในการแจ้งลืมรหัสผ่าน ระบบได้ทำการอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยในการใช้งาน หากท่านไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานบุคคลในหน่วยงานของท่าน

รีเซ็ตรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport

โปรดระบุข้อมูลของท่านเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport!

รหัสผ่านใหม่ : *
รูปแบบของรหัสผ่านใหม่ไม่ถูกต้อง (a-z, A-Z, 0-9 ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร)! โปรดระบุรหัสผ่านใหม่ !
ยืนยันรหัสผ่าน : *
โปรดยืนยันรหัสผ่าน ! การยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง !
  ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ ! {{messageForgetPerson}}

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

074-317146

รีเซ็ตรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport สำหรับบุคลากร/อาจารย์

รีเซ็ตรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport ของบุคลากร/อาจารย์เสร็จเรียบร้อย


ชื่อผู้ใช้ คือ {{personUser}}

รหัสผ่าน คือ {{userPass}}

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

074-317100 ต่อ 3030 , IP-Phone 3920

e-Passport ตรวจสอบการลงทะเบียน

โปรดระบุข้อมูลของท่านเพื่อทำการตรวจสอบการลงทะเบียน e-Passport!

ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน: *

{{message_checkepassport}} {{message_checkepassport}}

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

074-317146

e-Passport ทดสอบการเข้าระบบ

โปรดระบุข้อมูลของท่านเพื่อทำการทดสอบการเข้าระบบ e-Passport!

ชื่อผู้ใช้งาน : *
รูปแบบของชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุชื่อผู้ใช้ของท่าน !
รหัสผ่าน : *
รูปแบบของรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุรหัสผ่านของท่าน !

{{message_login}} {{message_login}}

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

074-317146